دوست دارم به گشایم در میخانه به رویت

تا ببینی شده ام شیفته خوی نکویت