تو را من دوست می دارم

بسان ماهی دریا

چو پروانه به روی گل

چو شبنم از فراز ابر

تو را من دوست می دارم

چو آهو در پی صحرا

چو شیری در دل بیشه

بدنبال شکاری ناب

تو را من دوست می دارم

تو را من دوست می دارم