کسی که در میان تراکم سرسام آور کارها کتاب نمی خواند، احتمالا در خلوت خسته کننده بیکاری هم کتاب نخواهد خواند.

کتاب خواندن به تعهد ذهنی نیاز دارد تا زمان و ذهن آزاد.