هنر ما در زندگی، ایجاد تعادل است.

تعادل میان کار و استراحت، خواب و بیداری، احساسات و عقل مصلحت اندیش، هیچکدام نباید به نفع دیگری سرکوب شود.