برگرفته از سخن زرتشت بزرگ:

گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک

انسان بزرگ نمی شود، جز به وسیله فکرش،

شریف نمی شود، جز به واسطه رفتارش،

و قابل احترام نمی گردد، جز به سبب اعمال نیک اش.