برای یک شروع جدید نیاز به یک روز جدید نداری،

فقط به یک طرز فکر جدید نیاز داری.

وقتی واکنش های بیرونی شما با احساسات ، ارزش ها و باورهای شما،

تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد