در کلاس آنلاین دوره سمپوزیوم، یکی از دوستان در باب همکاری خود با یک موسسه نیم مصرع اول را گفتند و من هم بداهه مصرع دوم به ذهنم رسید که آنرا نوشتم:

بی میز بود و منت، هر خدمتی که کردم

باشد که قدر دانید، حضور آشنا را