صبح است و بهار است و دل انگیز

بلبل به چمن، لاله به بستان، طرب انگیز