نقاط عطف در زندگی من،

 

“خودشناسی” و “نوشتن”

 

باورم،

“نوشتن راهی است بسوی خودشناسی” دنیایی که زندگی شما را متحول می کند و خوشبختی را برایتان به ارمغان می آورد ، البته اگر بخواهید…