رفتار معقول، واکنش عجولانه، درک همدلانه، قدرت عفو و بخشش،عناد به خود و عناد به دیگران،