نویسندگی و تحول، نوشتن و آرامش درون، خودشناسی با نوشتن، تولدی دوباره با نویسندگی