نظم و انضباط و روتین روزانه، برنامه ریزی و ضرورت داشتن نظم در زندگی، سبک زندگی سالم و عادت مثبت، نظم بخشی و داشتن دیسیپلین، انجام کارهایی که باعث نظم در زندگی می شوند.