نظم و انضباط در نوجوانی، انجام کارهای درست در زمان مناسب، مدیریت زمان، برنامه ریزی، هدف داشتن و نظم در امور زندگی