مقایسه خود با دیگران، پذیرش خود، قبول داشته ها، عزت نفس و اعتماد به نفس، تلاش در جهت رشد و توسعه فردی