عملگرایی، و تفاوتش با جنب و جوش، خودشناسی ، تمرین پیشرفت سنجی کتبی و منظم