عشق و محبت، احساس خوب، مهربانی، رابطه درست انسانی، روابط صحیح و دوستانه همراه با محبت