عزیت نفس و رابطه آن با باورها، دوست داشتن خود، قبول خود و توانایی ها