عزت نفس و دوست داشتن خود، اخترام به خود، ارزش آفرینی برای خود، عزت نفس و رشد و توسعه فردی