شناخت توانایی ها و درک نیازها و احساسات، تمرین و کاربرد تکنیک های خودشناسی، تعیین هدف و رشد و بالندگی