سیستم باورها و ارزش ها، باورهای مثبت، اعتقاد واقعی،