رابطه هدف و هدف گذاری، برنامه ریزی مدون، نقشه راه و برنامه استراتژیک، نوشتن اهداف، تقسیم بندی اهداف