رابطه بین مهارت آموزی و باور، خودباوری، اعتماد به نفس بالا مساوی موفقیت