تغییر اساسی ، افزایش سطح خودآگاهی، مهارت آموزی، عمل کردن به دانسته ها