تصمیم آگاهانه، تصمیم درست و منطقی، انتخاب کار درست، اولویت بندی کارها و برنامه ریزی