برنامه ریزی و هدف گذاری، نوشتن لیست اهداف، تقسیم بندی اهداف ، خرد کردن اهداف و کارها برای سهولت انجام دادن