باورهای سرنوشت ساز، اصول خودشناسی، عقیده و باور، چهار فرمانده رفتار و گفتار و کردار انسان، رابطه عقیده، عناد، علاقه و عادت با یکدیگر