اهمیت خودشناسی، فوائد شناخت خود، سه اصل مهم در خودشناسی