اعتماد به نفس و رابطه آن با نگرش مثبت، خودشناسی و شناخت از خود، تقویت اعتماد به نفس با خودشناسی، داشتن عزت نفس و بالا بردن سطح اعتماد به نفس