اشعار بیژن جلالی، رابطه بین نوشتن و شعر، شعر آزاد، بیژن جلالی و ساده نویسی در شعر