احساس خوشبختی و شادی، خلق خاطرات زیبا ، ابراز محبت و عشق ورزی ، دوست داشتن خود و دیگران