آرزوهای دوران کودکی، عینک، رابطه عینک و بهتر دیدن، عینک و تجربه، عینک زدن برای مطالعه و نوشتن، تجربه زیسته