یه حس خوب …

بعد از ناهار روی مبل توی هال نشستم پرسه زنی [...]