Avatar

درباره fariban

متولد ماه مهر ، میزان سنبل ماه تولدم ، میمون حیوان سال تولدم ، مادر یک فرزند مهربانی ویژگی بارزم مهرورزی باورم علاقمند به خودشناسی، رشد و توسعه فردی، شعر و ادبیات، نوشتن زاده اهواز - خوزستان فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - تحول از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بازنشسته - ۲۱ سال سابقه فعالیت در حوزه منابع انسانی
"نوشتن راهی به سوی خودشناسی"