با نام و یاد خالق هستی،

اولین کتاب الکترونیکی خود را با عنوان

پیش بسوی خودیاری تقدیم حضور می نمایم.

باشد مطالب عرضه شده بتواند دریچه کوچکی از امید و نور را برایتان روشن نماید و در راه ایجاد تغییر مثبت در زندگی مفید فایده باشد.

مطالب این کتاب، که بر پایه تکنیک های خودشناسی بنا نهاده شده اند، در ده فصل به شرح ذیل می باشند:

 

  1. مهرورزی
  2. تواضع، صداقت و ادب (تصا)
  3. حسن جویی
  4. هدف و برنامه ریزی
  5. شناخت تضادها
  6. چگونه نه بگوییم؟
  7. ریلاکسیشن
  8. فن بیان
  9. شناخت عادات بد و جایگزینی با عادات خوب
  10. رنجش زدایی