اینجا دلنوشته ها ، بارش های فکری و ذهنی و شاید هم دلی خود را بصورت نظم در آورده ام البته همان طور که از نام گذاری عنوان این بخش هویدا است، بیشتر معر هستند تا شعر به بزرگی خودتان ببخشید.

هنوز تازه نفس ام و کلی راه در پیش …

تک بیت

شعر یا معر سپید

دو بیتی