اگر میخوای به خواسته هات نزدیک بشی، تابلو آرزوهات رو بساز.