کتاب نقشه های شیطانی اثر “هیو مک لیود”

 

آدم همیشه به یک نقشه شیطانی نیاز دارد. به یک برنامه ریزی دیوانه وار که سازگاری و مدارا سرش نشود. برنامه ای که وادارش کند به جای دلخوش کردن به هر چیز ساده و دم دستی با هر سختی که شده برود سراغ کاری که دوست دارد.

همان کاری که با انجامش احساس افتخار کند. این یعنی هر آدمی برای نجات از روزمرگی ، برای خلاصی از سر و کله زدن با مدیرهای بداخلاق و بالاخره برای رهایی از انجام کارهای کسالت بار و نفرت انگیز نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و خاص دارد که من نامش را نقشه شیطانی گذاشته ام.

نکته اینجاست که زندگی کوتاه است و باید از این فرصت کوتاه برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده کرد.