جهان، راه را جلوی پای کسی قرار می دهد که

می داند به کجا می خواهد برود.