در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک

بجز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم

مولانا