اگر قرار بود بیشتر از مقداری که گوش می دهیم حرف بزنیم،

آن وقت دو زبان و یک گوش داشتیم.