دلیل کمال همه چیز در سراسر جهان،

راز نهفته در “قدرت” است.

برگرفته از کتاب راز قدرت – خانم راندا برن