به مردم نگو داری چکار می کنی!

محصوصا اگر برای رویاهات داری تلاش می کنی

مغزهای کوچک قابلیت درک رویاهای بزرگ را ندارند و هر آنچه را که نفهمند مسخره می کنند!

در سکوت تلاش کن و بگذار نتایج ات آنها را غافلگیر کند.

” برگفته از سایت”