گر به دولت برسی مست نگردی مردی

گر به ذلت برسی پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی