برگرفته از کتاب ” هفت قانون معنوی موفقیت” اثر دیپاک چوپرا

 

در ذات هر قصه و خواسته، بذر و مکانیکی برای دستیابی به موفقیت وجود دارد.

قصد و میل و خواسته از قدرت سازماندهی فوق العاده ای برخوردار است.

وقتی میل و خواسته خود را در زمین حاصلخیزی بکاریم، این نیروی سازمان دهنده لایتناهی را در خدمت خود می گیریم.