خوشبختی یعنی رضایت،

مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر

مهم این است

که از همانی که داری راضی باشی.

آنوقت “خوشبختی