گاهی اوقات من احساساتم رو برای خودم نگه داشتم،

چون نتونستم برای بیان کردن شون زبونی پیدا کنم.

جین آستن