بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا،

فقط یک امروز وجود دارد،

امروز را از دست نده