در لحظه های تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می گیرد.

فکر می کنم بیشتر از هر چیزی، این تصمیمات ماست که سرنوشتمان را تعیین می کند نه وضعیت زندگی مان.

اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام می داده اید، به آن چیزی خواهید رسید که همیشه رسیده اید.

اگر نمی توانید، باید بتوانید. اگر باید بتوانید، پس می توانید.

زندگی شما زمانی تغییر می کند که تصمیم جدید، هماهنگ و متعهدانه بگیرید.